Privaatsuspoliitika | Sportland Magazine

Privaatsuspoliitika

 1. SISSEJUHATUS
  • Tere tulemast tutvuma Sportlandi privaatsuspoliitikaga. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Sportland International Group AS (registrikood 10993195, aadress Pärnu mnt 142a, Tallinn 11317 ) ja meiega samasse gruppi kuuluvad ettevõtted (Sportland Eesti AS, registrikood 10677712) (edaspidi nimetatud kui „Sportland“) kogub ja töötleb isikuandmeid, mida Sportland saab oma klientidelt ning isikutelt, kes kĂĽlastavad Sportlandi kaupluseid või veebilehte (edaspidi ka „andmesubjekt“, või „Teie“).
  • Isikuandmed tähendavad mistahes andmeid tuvastatud või tuvastatava fĂĽĂĽsilise isiku ehk andmesubjekti kohta. Töötlemine tähendab isikuandmetega tehtavat igasugust toiming näiteks kogumist, salvestamist, muutmist, kasutamist, vaatamist, kustutamist või hävitamist.
  • Teie isikuandmete vastutav töötleja on Sportland International Group AS või muu Sportlandi gruppi kuuluv äriĂĽhing, kelle poole Te konkreetsel juhul kauba ostmiseks või teenuse saamiseks pöördute.
  • Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. KĂĽsimuste või taotluste korral võtke Sportlandiga ĂĽhendust allpool peatĂĽkis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
 2. MILLAL ME ISIKUANDMEID TĂ–Ă–TLEME?
  • Kui kĂĽlastate Sportlandi kauplusi ja ostate Sportlandi tooteid või kasutate Sportlandi teenuseid olles liitunud Sportlandi lojaalsusprogrammiga, võib Sportland töödelda Teie järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid:
   • ees- ja perekonnanimi;
   • kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber);
   • tehinguga seotud info (tehingu aeg, ostetud kaup, hind, makseinfo jms).
 • Sportlandi lojaalsusprogrammiga liitumisel või kui Sportlandi Järelmaksu taotlemisel, peab Sportland koguma Teilt täiendavaid andmeid. Sellisel juhul võib Sportland vastavalt vajadusele töödelda ka Teie järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid:
  • ID-kaardi või muu isikut tõendava dokumendi andmed (dokumendi number, isikukood);
  • sissetuleku ning maksehäiretega seonduv info;
  • arvelduskonto ja panga andmed.
 • Kui kandideerite Sportlandi tööle Sportlandi veebilehel oleva kandideerimisvormi kaudu või võttes Sportlandiga muud moodi ĂĽhendust, võib Sportland töödelda järgmisi Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • e-posti aadress ja telefoninumber;
 • eelistatud tööpiirkonnad;
 • CV-s avaldatud info;
 • Muu Teie poolt meile kandideerimisprotsessi käigus avaldatud info:
  • Kui kĂĽlastate Sportlandi veebilehte või iseteeninduskeskkonda, kogub ja töötleb Sportland veebilehe kĂĽlastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad andmed, näiteks andmed Teie asukoha ja kasutatud seadme kohta, IP-aadress, veebilehe kĂĽlastamise aeg, veebilehel tehtud valikud jms.
  • Kui võtate Sportlandiga ĂĽhendust Sportlandi veebilehe, telefoni, e-kirja või sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat või muud tulevikus kasutusele võetavad kanalid) kaudu, kogub ja töötleb Sportland suhtluse käigus tekkivaid andmeid, näiteks Teie e-kirjad, päringud ning muud andmed, mida Te ise meile edastate või avaldate.
  • Sportland ei kohusta Teid esitama ĂĽleliigseid andmeid, mis pole konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Sportland ei kogu Teie kohta andmeid kolmandatelt isikutelt ega käesolevas privaatsuspoliitikas nimetamata avalikest ega mitteavalikest allikatest.
 1. MILLISTEL EESMĂ„RKIDEL JA Ă•IGUSLIKEL ALUSTEL ME ISIKUANDMEID TĂ–Ă–TLEME?
  • Sportland kogub ja töötleb isikuandmeid ainult kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning siis, kui selleks on õiguslik alus, pidades alati silmas andmesubjektide huve ja õigusi ja järgides kehtivaid õigusakte.
  • Kui Te kĂĽlastate Sportlandi kauplusi ning ostate Sportlandi tooteid või kasutate Sportlandi teenuseid, kasutame Teilt kogutud andmeid Teiega lepingu sõlmimiseks ning selle lepingu täitmiseks.
  • Kui olete liitunud Sportlandi lojaalsusprogrammiga, töötleme Teie isikuandmeid Sportlandi lojaalsusprogrammi ĂĽldtingimustes kirjeldatud eesmärkidel ja viisil. Tingimused on kättesaadavad siin [link].
  • Kui taotlete Sportlandi Järelmaksu, kasutame Teie isikuandmeid Teiega järelmaksulepingu sõlmimiseks ning selle täitmiseks, sealhulgas Teie maksevõime väljaselgitamiseks, päringu tegemiseks Maksehäirete registris, vajadusel Teie maksekohustuse täitmise tagamiseks ning Teile nõuete esitamiseks. Samuti edastame Teie andmed järelmaksu finantseerijale. Sportlandi Järelmaksu ĂĽldtingimustega saate tutvuda siin.
  • Kasutame Teie isikuandmeid Teile Sportlandi, Sportlandi gruppi kuuluvate ettevõtete ning Sportlandi koostööpartnerite uudiskirja saatmiseks, kui olete andnud meile selleks nõusoleku või taotlenud uudiskirja saamist Sportlandi veebilehe kaudu.
  • Teil on võimalik võtta Sportlandiga ĂĽhendust veebilehe sportland.ee vahendusel, e‑kirja teel või läbi sotsiaalmeedia, et saata meile sõnumeid või kommentaare, esitada meile kĂĽsimusi või saata päringuid, liituda uudiskirjaga jne. Sellisel juhul kasutab Sportland Teilt saadud isikuandmeid Teie konkreetsele kĂĽsimusele või taotlusele vastamiseks. AnonĂĽĂĽmseks muudetud teavet võime kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.
  • Sportland võib läbi oma sotsiaalmeedia kanalite korraldada erinevaid kampaaniaid ja loosimisi. Kui otsustate kampaanias osaleda, töödeldakse Teie isikuandmeid kampaania läbiviimise eesmärgil vastavalt konkreetse kampaania tingimustele, sealhulgas võime sotsiaalmeedia kanali kaudu avalikustada võitjate nimesid ning võtta võitjatega ĂĽhendust.
  • Tööle kandideerimine
   • Kui kandideerite Sportlandi tööle, töötleme Teie poolt meile edastatud andmeid, sealhulgas isikuandmeid eesmärgiga hinnata Teie sobivust Sportlandi vabale töökohale.
   • Võime kontrollida Teie esitatud andmete õigsust või koguda Teie kohta lisaandmeid avalikest allikatest.
   • Kasutame Teie andmeid kandideerimisprotsessi läbiviimiseks, sealjuures võime paluda Teil esitada täiendavaid andmeid ning vastata kĂĽsimustele, kutsuda Teid vestlusele ning teha Teile ettepanek töölepingu sõlmimiseks.
   • Teil on õigus teada, milliseid andmeid Sportland on Teie kohta kogunud, tutvuda Teie kohta kogutud andmetega kehtiva õiguse alusel.
   • Valituks osutunud kandidaatide isikuandmeid kasutame töölepingu sõlmimiseks ning täitmiseks. Vajadusel kĂĽsime täiendavaid andmeid, mis on töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud.
  • Turvakaamerad
   • Osades Sportlandi kauplustes on kasutusel turvakaamerad. Seega palume arvestada, et kui Te kĂĽlastate meie kauplusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Turvakaamerate kasutamisest on teavitatud vastavate kleebistega.
   • Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise ja töötlemise õiguslikuks aluseks on Sportlandi õigustatud huvi kaitsta Sportlandi ning Sportlandi kaupluse kĂĽlastajate vara hävimise, kahjustumise või kadumise eest.
   • Sportland tagab, et turvakaamerate salvestistele on ligipääs ainult piiratud hulgal kindlaksmääratud isikutel, kes kasutavad salvestisi rangelt ainult siis, kui see on eelnimetatud eesmärkidel vajalik.
   • Sportland kinnitab, et turvakaameraid ei ole kunagi paigaldatud aladele, kus võite eeldada täielikku privaatsust, näiteks ei ole turvakaameraid kunagi riietusruumides.
  • Isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel
   • Teatud juhtudel võib Sportland töödelda Teie isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks, teatud juhtudel on meil kohustus säilitada andmeid tulenevalt raamatupidamist või maksustamist reguleerivatest õigusaktidest.
   • Sportland võib Teie isikuandmeid kasutada ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetamata eesmärkidel, kui oleme saanud Teilt selleks eraldi nõusoleku. Teie nõusoleku alusel töötleb Sportland Teie isikuandmeid täpselt nõusolekus kindlaks määratud ulatuses ja eesmärkidel.
   • Sportland teeb kõik mõistliku, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ja tagatud oleks kogutud isikuandmete turvalisus ning andmekaitsepõhimõtete järgimine.
   • Sportland tagab, et isikuandmetele on ligipääs ainult Sportlandi töötajatel või muudel isikutel, kellele ligipääsu võimaldamine on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide elluviimiseks, tulenevalt nende tööülesannetest või seaduse alusel. Kõik Sportlandi töötajad, kes võivad oma töös puutuda kokku isikuandmetega, on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena.
 1. SPORTLANDI VEEBILEHE KASUTAMINE
  • Sportlandi veebilehe kaudu on kĂĽlastajatel võimalik saada informatsiooni Sportlandi kaupluste, toodete, brändi ning käimasolevate kampaaniate kohta, samuti võtta meiega ĂĽhendust, kandideerida meie juurde tööle ja kasutada teisi veebilehe võimalusi.
  • KĂĽpsised
   • Sportlandi veebilehel kasutatakse kĂĽpsiseid. KĂĽpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel Teie arvutisse või muusse seadmesse, millega Te veebilehte kĂĽlastate (telefon, tahvelarvuti vms). KĂĽpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekĂĽlgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Näiteks jätavad kĂĽpsised meelde Teie veebilehel tehtud valikud ja milliseid veebilehti Te olete kĂĽlastanud. KĂĽpsised ei kogu andmeid ise Teie seadmest ega salvesta isikuandmeid.
   • Sportlandi veebilehe esmakordsel kĂĽlastamisel teavitatakse teid kĂĽpsiste kasutamisest. Veebilehe kasutamise jätkamisega kinnitate, et olete nõus kĂĽpsiste kasutamisega.
   • Teil on võimalik kĂĽpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebilehitseja privaatsusseadeid. Võite blokeerida veebilehitsejas kõikide kĂĽpsiste kasutamise, lubada ainult teatud veebilehtede kĂĽpsiseid või lubada kõiki kĂĽpsiseid. Kui keelate kĂĽpsiste kasutamise, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.
   • Sportlandi veebilehel kasutatakse sessioonikĂĽpsiseid ja pĂĽsikĂĽpsiseid. Ajutised ehk sessioonikĂĽpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. PĂĽsikĂĽpsised salvestuvad seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist ning säilivad kuni [2 aastat].
   • Sportlandi veebilehel kasutatakse järgmist liiki kĂĽpsiseid:

Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatul vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks.
Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju meie veebilehte külastatakse, kust külastajad meie veebilehel jõuavad jms. Nende abil kogutud teavet kasutame veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks.
Kolmandate osapoolte küpsised. Meie veebilehega on seotud teatud sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, Instagram) elemendid, mis jagavad meie veebilehele sotsiaalmeedia kanali sisu ning suudavad lugeda nende sotsiaalmeedia kanalite küpsiseid ja neid ka Teie seadmesse salvestada. Nende küpsiste eesmärk võib olla sotsiaalmeedia kanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine.

 • Ăślevaade Sportlandi veebilehel kasutatavatest kĂĽpsistest:
Küpsis Liik Eesmärk
Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat Kolmanda osapoole küpsis Sportlandi veebilehe kaudu on võimalik jagada ja lugeda sisu sotsiaalmeedias ning kasutada muid sotsiaalmeedia teenuseid, mida pakuvad kolmandad osapooled. Need sotsiaalmeedia teenuste pakkujad võivad Teie seadmesse salvestada küpsiseid läbi Sportlandi veebilehe, kui Te olete nende lehekülgedele juba sisse loginud või kasutate neid läbi Sportlandi veebilehe.
Google Analytics Kolmanda osapoole küpsis Google Analytics kasutab küpsiseid, et saada teada, millal Te veebilehte esmakordselt külastasite, kui tihti Te veebilehte külastate ning kui kaua Te veebilehel viibite. Nende küpsiste salvestavat teavet näevad ainult Sportlandi ja Google asjakohased töötajad ning see teave ei sisalda konfidentsiaalset informatsiooni ega isikuandmeid. Kasutame Google Analytics küpsiseid ka meie veebilehe toimivuse jälgimiseks.
[AdvertCookie, ChosenSite, CountryRedirectCheckIsDone, newsletterPoppedUp, acceptedCookies, [Website]_AnonymousUserCurrency] Funktsionaalne Need küpsised jätavad meelde Teie valikud ja eelistused ning teavitused, mida Te olete juba näinud.
[ak_bmsc, TS01a19d95] Funktsionaalne Need kĂĽpsised kaitsevad meie veebilehte pahavara eest.
 • Sportlandi veebileht sisaldab linke Sportlandi avalikele sotsiaalmeedia kanalitele ning kolmandate osapoolte veebilehtedele. Sportland ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ega turvalisuse eest, selle eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. Kui kĂĽlastate mistahes kolmandate osapoolte veebilehti või sotsiaalmeedia lehekĂĽlgi, soovitame tutvuda ka nende privaatsustingimustega.
 • Kui postitate sõnumeid, pilte või kommentaare Sportlandi avalikele sotsiaalmeedia lehekĂĽlgedele, pidage meeles, et avalikes sotsiaalmeedia kanalites olevat teavet näeb iga selle kanali kasutaja ja kĂĽlastaja. Ă„rge jagage sotsiaalmeedias andmeid, mida Te ei soovi avalikkusele teatavaks teha!
 1. ISIKUANDMETE SĂ„ILITAMINE JA HĂ„VITAMINE
  • Sportland säilitab Teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille alusel need andmed koguti või kuni oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.
  • Isikuandmete säilitamisel järgib Sportland järgmisi säilitamistähtaegu:
   • Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse jooksul ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest võib veel nõudeid tekkida, ĂĽldiselt kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist.
   • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat.
   • Turvakaamerate ja telefonikõnede salvestisi säilitame [1 kuu], kui ei ilmne vajadus säilitada neid pikemalt.
   • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu saadud isikuandmeid säilitame [1 aasta].
   • KĂĽpsiste kaudu saadud teavet säilitame kuni [2 aastat].
   • Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame ĂĽldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusoleku kĂĽsimise käigus täpsustatud ajavahemiku jooksul.
   • Sportlandi lojaalsusprogrammiga seotud andmeid säilitatakse 24 kuud alates viimasest kliendi andmetega toimunud toimingust.
   • Tööle kandideerinud, kuid valituks mitteosutunud isiku andmeid säilitame 1 aasta.
  • Säilitamistähtaja möödumisel kustutatakse jäädavalt kõik koopiad vastavatest isikuandmetest arvutitsĂĽsteemidest ning vastavaid isikuandmeid sisaldavad elektroonilised dokumendid ja hävitatakse isikuandmeid sisaldavad paberdokumendid või muudetakse dokumendid anonĂĽĂĽmseks.
 2. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  • Sportland võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas:
   • kui olete soovinud uudiskirja saamist, edastame Teie kontaktandmed Sportlandi turunduspartnerile, kes vahendab Teile uudiskirjade saatmist;
   • kui soovite kasutada Sportlandi Järelmaksu, edastame Teie andmed järelmaksu finantseerijale;
   • Teie andmetele võivad ligipääsu saada Sportlandi IT-tugiteenuste ostutajad seoses Sportlandi kodulehe, iseteeninduskeskkonna ning andmekogude haldamisega;
   • Võime edastada Teie andmeid, mis Te olete Sportlandile edastanud tööle kandideerimise eesmärgil, personaliotsingu firmale, kes aitab meid värbamisprotsessi läbiviimisel;
   • Sportland võib edastada Teie andmeid emaettevõtjale ning muudele samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele sisehalduse ning kliendibaasi analĂĽĂĽsi eesmärgil;
   • Sportland võib edastada Teie andmeid ametiasutustele, kui oleme selleks kohustatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  • Volitatud töötlejate kasutamisel kasutab Sportland ainult selliseid isikuid, kelle registreeritud asukohad ja andmehoidlad asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ning kes on andnud Sportlandile piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvaline töötlemine ning andmekaitse piisav tase Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kõik volitatud töötlejad on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena.
  • Täpsema info saamiseks Sportlandi volitatud töötlejate kohta, võtke palun Sportlandiga ĂĽhendust allpool peatĂĽkis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
 3. TEIE Ă•IGUSED
  • Isikuandmete töötlemisel on Teil kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused:
   • Ă•igus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta – käesolevas privaatsuspoliitikas on antud ĂĽldteave selle kohta, kuidas Sportland töötleb andmesubjektide isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse, täpsema info saamiseks võtke Sportlandiga ĂĽhendust.
   • Ă•igus juurdepääsule oma isikuandmetele vastavalt kehtivale õigusele.
   • Ă•igus andmete uuendamisele ja parandamisele – Teil on igal ajal õigus oma andmeid uuendada ning ebaõigeid andmeid parandada. Isikuandmeid saab uuendada esitades Sportlandile vastava taotluse või ka Sportlandi lojaalsusprogrammi iseteeninduskeskkonnas.
   • Ă•igus vastuväidete esitamisele – Teil on õigus esitada Sportlandile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub Sportlandi õigustatud huvi alusel.
   • Ă•igus piirata andmete töötlemist – Teil on õigus taotleda, et Sportland piiraks Teie isikuandmete töötlemist.
   • Ă•igus nõuda isikuandmete kustutamist – Teil on õigus taotleda, et Sportland kustutaks Teid puudutavad isikuandmed.
   • Ă•igus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi – kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Sportlandile antud nõusolek tagasi võtta ning Sportland lõpetab Teie isikuandmete vastaval eesmärgil töötlemise.
   • Ă•igus andmete ĂĽlekantavusele – Teil on õigus saada Sportlandilt isikuandmed, mida olete Sportlandile esitanud, kirjalikult või ĂĽldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Sportland edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.
   • Ă•igus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, [email protected], aki.ee.
  • Punktides 1.1-7.1.8 nimetatud õiguste teostamiseks võtke palun Sportlandiga ĂĽhendust peatĂĽkis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Teatud taotluste puhul, mis nõuavad täiendavat juurdepääsu või andmetöötlust, võime paluda Teil taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult, et meil oleks mõistlikult võimalik taotleja isikusamasus tuvastada. Palun arvestage, et Sportland vastab Teie taotlustele alati nii kiiresti kui võimalik, kuid taotlustele ja kĂĽsimustele vastamine võib meil teatud juhtudel võtta aega kuni 30 päeva ning Sportland palub Teil varuda kannatust vastuse ootamisel.
  • Sportland tagab andmesubjektide õigused vastavalt kehtivale õigusele. Palun arvestage, et punktides 1.1-7.1.8 nimetatud andmesubjekti õigused ei ole absoluutsed ja piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide või kolmandate isikute õigused või Sportlandi õigustatud huvid piirata Teie õigusi.
 4. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE JA MUUD TINGIMUSED
  • Sportlandil on igal ajal õigus ĂĽhepoolselt muuta privaatsuspoliitika tingimusi. Tingimuste muutmisel avaldatakse uued tingimused Sportlandi veebilehel.
  • Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 5. KONTAKT
  • Mistahes kĂĽsimuste korral seoses käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega või sellega, kuidas Sportland Teie isikuandmeid töötleb, samuti isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või kaebuste esitamiseks, võtke palun Sportlandiga ĂĽhendust alltoodud kontaktidel.
Sportland International Group AS
aadress: Pärnu mnt 142a, Tallinn 11317
e-post: [email protected]
telefon: +372 6 548 434